The Workshop : Barista / Coffee shop owner (2) เจ้าของร้านกาแฟ [eng24]

Barista
‘พี่ลี -อายุ จือปา’ สอนการชิมกาแฟ (coffee cupping) และการทำกาแฟ เพื่อเรียนรู้คำคุณศัพท์ (adjective) ที่บอกรสชาติ กลิ่น และผิวสัมผัส กลุ่มคำศัพท์สำคัญที่บาริสต้าต้องใช้อธิบาย ‘กาแฟ’ ได้อย่างมืออาชีพ

เปิดห้องพากย์กีฬาและเข้าไปเรียนรู้การเป็นนักพากย์ หรือ Sport Commentator แบบใกล้ชิด โดยวันนี้พี่เก่งมีพากย์กีฬาเทนนิส Australian Open 2015 ร่วมกับ พี่เบิ้ม-ธนากร ศรีชาพันธ์ อดีตนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย ตามมัดหมี่ไปดูกันว่า นักพากย์เขาต้องทำอะไรบ้าง และปิดท้ายบทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่องกีฬาและคำศัพท์สถานที่ที่ใช้เล่นกีฬาแต่ละชนิด

แบบฝึกหัด
http://www.eng24.ac.th/content/upload/pdf/occupations/The%20workshop_12_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F_B_%28%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%29.pdf

eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
Facebook : http://www.facebook.com/eng24byobec
Website : http://www.eng24.ac.th
Keyword : barista, บาริสต้า, เจ้าของร้านกาแฟ, กาแฟ, อาข่าอ่ามา, ไร่กาแฟ, พูดภาษาอังกฤษได้, coffee shop, coffee, เชียงใหม่, เชียงราย

Products You May Like

Articles You May Like

Rosetta Latte Art 🎨 | Coffee Art #shorts
Latte Art 🎨 | Coffee Art [Barista:- @zkings1019]
How to set your crema for better latte art. #goldenbrowncoffee #latteart #coffee #baristabasics
Gaggia Babila Full Automatic Espresso Machine Features
Wing Tulip 🌷 Latte Art | Coffee Art [Barista:- @m__yejun]

Leave a Reply

Your email address will not be published.